Общи условия

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ,МОЛЯ СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА САЙТА!

ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СИ ОСИГУРИМ ПРИЯТНО ПАРТНЬОРСТВО И ЩЕ ИЗБЕГНЕМ КОНФЛИКТИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ.

Моля,прочетете съветите за безпроблемно връщане на стоки на края на текста.

 

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Лавуеър ЕООД , ЕИК 205095335 наричано по-долу за краткост lovetowear, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.lovetowear.eu.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Лавуеър ЕООД.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба 2, 284
 3. Данни за кореспонденция: Email: office@lovetowear.eu , тел: +359 888 77 33 60
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205095335
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА www.lovetowear.eu

Чл. 3. Lovetowear.eu e електронен магазин, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от lovetowear стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.lovetowear.eu и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.lovetowear.eu;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.lovetowear.eu, съгласно поддържаните начини за разплащане.
 4. Да получават информация за нови стоки предлагани от www.lovetowear.eu;
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1)

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и за Ползвателите на www.lovetowear.eu е налична на този сайт https://www.econt.com/services/courier-services 

https://www.speedy.bg/bg/price-list-and-fuel-surcharge  и е валидна за територията на страната.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.lovetowear.eu и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на www.lovetowear.eu в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и за Ползвателите на www.lovetowear.eu е налична на този сайт https://www.econt.com/services/courier-services и е валидна за територията на страната.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва www.lovetowear.eu за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе минимално необходимите данни за извършване на покупко-продажба.

(2) Ползвателя може и да се регистрира, като Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С регистрацията си или извършването на поръчка, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация или предоставен при покупката на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.lovetowear.eu.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията или при поръчката.

(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация или покупка от Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на продукт се счита за сключен от момента на заявяването му от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на продукт, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.lovetowear.eu и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(2) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(3) Потвърждение на поръчката;

 

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на www.lovetowear.eu

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.lovetowear.eu

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи e за сметка на Ползвателя;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на www.lovetowear.eu преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 13. (1) Потребителят заплащa на Доставчика цената на стоките в момента на доставката им или при покупка онлайн, използвайки интегрираната система на ePay.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Потребителят е длъжен да уведоми търговеца в срок от 7 дни за своето желание за връщане. С регистриране на поръчка в сайта, потребителят се съгласява с това условие, както и с всички Общи Условия на търговеца.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • -изтекъл срок за заявка за връщане или за изпращане на заявен за връщане продукт – от точка (1);
 • – за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; всяка една персонализация е извънредна изработка извън конфекциозното облекло и не подлежи на връщане и/или замяна ;
 • – дрехата не е в оригиналния си вид, носена е, прана е или гладена, преминала е през обработки и действия, които нарушават цялостта й, както и да бъде без оригиналните опаковка и етикети.
 • Липса на касов бон, удостоверяващ плащане на получения артикул. Касов бон се получава от фирмата доставчик при плащане с наложен платеж или от търговеца при плащане с ePay.

(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Удържа се и такса за банковата транзакция при връщане на сумата. При връщане на продукти от сумата за връщане на Клиента се приспада стойността на доставката, която е била заплатена от Лавуеър ЕООД при изпращане на продукта първоначално.

(4) Сумата при връщане се възстановява по два начина:

 • –        При плащане с наложен платеж
 • –        В 14 дневен срок сумата за продукта се  възстановява  по посочена лична банкова сметка.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на www.lovetowear.eu, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя.

(3) В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена след писмено съгласие от Потребителя.

(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на клиента.

 

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 електронно, след приемането на Общите Условия.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката след като е получена и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

Употреба на „бисквитки“ (cookies)  и други сходни технологии

Лавуеър ЕООД  използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния  ни магазин. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на Лавуеър ЕООД изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Съгласявайки се да използва www.lovetowear.eu, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на “бисквитки”. Ако предпочита да не получава “бисквитки”, докато разглежда www.onlybg.eu, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

 

Защита на лични данни

Лавуеър ЕООД гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, със прилагането на стандартизирани процедури. Лавуеър ЕООД използва SSL-кодиране, в зоните на сайта, където се въвежда лична информация на клиента за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп.  Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

Лавуеър ЕООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес(например куриерска фирма Еконт). На други трети лица, несвързани с търговската дейност на Лавуеър ЕООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран на сайта www.lovetowear.eu. Лавуеър ЕООД  ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин . След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази Политика на поверителност

Лавуеър ЕООД може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време.

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.lovetowear.eu заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на www.lovetowear.eu. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

XIII ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 26.Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.lovetowear.eu (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Лавуеър ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.lovetowear.eu, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е www.onlybg.eu или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, Лавуеър ЕООД си запазва правото да преследва нарушителите според законите на Република България.

 

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 24.11.2018г.

 

СЪВЕТИ ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ

 1. МОЛЯ ПАЗЕТЕ ОПАКОВКИТЕ НА СТОКИТЕ.

Не късайте грубо опаковката,може да ви потрябва,ако решите ,че не искате да задържите продукта.

 1. ПРИ ПРОБА НА ПРОДУКТА ,ПАЗЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ ОТ КЪСАНЕ И НАМАЧКВАНЕ.ПАЗЕТЕ ДРЕХАТА ОТ КЪСАНЕ,СЛЕДИ ОТ ГРИМ,ТАЛК,ФОНДЮТЕН И БОДИ ЛОСИОНИ И ДР..БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ С ЦИПОВЕ , ВРЪЗКИ И ДРУГ ТИП ЗАКОПЧАВАНИЯ.

Това са основания за отказ стоката да се приеме обратно.

 1. ПАЗЕТЕ КАСОВИЯТ БОН!

Продукт върнат без касов бон не се приема обратно , дори и в перфектен търговски вид!

 1. АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ ЗА РАЗМЕРА ,МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС НА ИМЕЙЛА ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА.

По този начин ще избегнете допълнителни разходи за доставка, при евентуална смяна на размер.

ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ  ОСТАВАМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ:

office@lovetowear.eu